Algemene voorwaarden Strong People BVBA

 1. Algemeen

1.1. Strong People BVBA, statutair gevestigd te Nieuwerkerken en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE0647 794 011 – RPR Dendermonde. Het aanbod van Strong People BVBA bestaat onder meer uit coaching, training en advies.

1.2. Op alle door Strong People BVBA uitgebrachte offertes, overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden, (vervolg)opdrachten en andere rechtsbetrekkingen met Strong People BVBA zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Strong People BVBA een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen en/of coachings, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.

1.4. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.

1.5. Onder open training/workshop wordt verstaan een door Strong People BVBA georganiseerde activiteit waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.6. Onder in-company training/coaching wordt verstaan een activiteit die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.5 valt.

1.7. Als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, kan Strong People BVBA bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden wordt voor zover redelijkerwijs mogelijk in overleg met de opdrachtgever bepaald. Aansprakelijkheid van Strong People BVBA voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde personen of andere derden wordt uitgesloten. Strong People BVBA mag namens de opdrachtgever door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst open training/workshop

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een offerte van Strong People BVBA ondertekent, via e-mail bevestigt, een online aanmeldingsformulier bevestigt, of door bevestiging door Strong People BVBA van diens per e-mail verzonden inschrijving.

 1. Annulering open training/workshop/coaching

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/workshop te annuleren per door Strong People BVBA bevestigde e-mail.

3.2. De opdrachtgever kan de training/workshop tot 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag schriftelijk per e-mail kosteloos annuleren.
Coachings kunnen tot 48u op voorhand kosteloos worden geannuleerd.

3.3. Bij annulering per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Bij annulering van een coaching minder dan 48u vóór de afspraak wordt 50% in rekening gebracht.

3.4. Bij annulering per e-mail gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval wordt de betreffende deelnemer na het voldoen van het verschuldigde deelnemersgeld gedurende één jaar op de reservelijst van de betreffende training/workshop geplaatst. Er is echter geen garantie dat de betreffende deelnemer gedurende dat jaar ook daadwerkelijk alsnog kan deelnemen aan die training/workshop.
Bij annulering van een coaching minder dan 24u vóór de afspraak zal deze sessie volledig in rekening worden gebracht.

3.5. Als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training/workshop laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training/workshop voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.6. Strong People BVBA heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Strong People BVBA betaalde bedrag.

 1. Betaling open training/workshop

4.1. Strong People BVBA brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 10 dagen voor de eerste trainingsdag.
Een individuele coaching dient ter plaatse cash te worden betaald.

4.2. De reis -, overnachtings- arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders door Strong People BVBA wordt vermeld.

4.3. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Strong People BVBA gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het openstaande factuurbedrag.

4.4. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.5. Strong People BVBA is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren.

 1. Totstandkoming overeenkomst in-company training en/of coaching

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training en/of coaching komt tot stand door opdrachtbevestiging of ondertekening van een offerte door de opdrachtgever.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

 1. Annulering in-company training en/of coaching

6.1. Een (deel van) training en/of coaching kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainings- en/of coachingskosten extra in rekening gebracht.

6.2. Wanneer de opdrachtgever niet annuleert, blijft 100% van de trainings- en/of coachingskosten verschuldigd.

6.3. Strong People BVBA behoudt zich het recht voor de training en/of coaching te annuleren. De opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Strong People BVBA zal andere data aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal Strong People BVBA de door opdrachtgever betaalde kosten binnen 30 dagen restitueren.

 1. Betaling in-company training/coaching

7.1. Na het ontvangen van de door Opdrachtgever gegeven opdrachtbevestiging stuurt Strong People BVBA een voorschotfactuur van 50% van het totaalbedrag of een in onderling overleg vastgesteld bedrag aan de opdrachtgever.

7.2. De opdrachtgever dient de voorschotfactuur uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training/coaching te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

7.3. Indien 10 dagen voor aanvang van de training/coaching niet het voorschot van de trainings- en coachingkosten door Strong People BVBA is ontvangen, kan Strong People BVBA de training/coaching annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige kosten plus eventueel bijkomende kosten.

7.4. Na aanvang van de training/coaching vindt facturering maandelijks plaats aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden.

7.5. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.

7.6. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Strong People BVBA gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het openstaande factuurbedrag. Daarnaast is Strong People BVBA bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.

7.7. Indien in het kader van de training/coaching door Strong People BVBA externe accomodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de opdrachtgever, worden de kosten aan de opdrachtgever doorgerekend.

7.8. De opdrachtbevestiging door de opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training/coaching beëindigen of afronden.

7.9. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7.10. Strong People BVBA is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren.

 1. Intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle
door Strong People BVBA aan de opdrachtgever of deelnemer ter beschikking gestelde of geleverde documenten, zoals cursusmateriaal, adviezen, brochures, manuals, sheets, flipcharts, e.d., berusten uitsluitend bij Strong People BVBA, tenzij anders is aangegeven.

8.2. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Strong People BVBA mag de opdrachtgever of deelnemer dit materiaal, of onderdelen daarvan, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen.

 1. Aansprakelijkheid

9.1. De opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de activiteit relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de deelnemer aan opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

9.2. Strong People BVBA spant zich in om de gegeven activiteit naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

9.3. Strong People BVBA is tegenover de opdrachtgever en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de overeenkomst per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.4. Strong People BVBA is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. Strong People BVBA is niet aansprakelijk in het geval de opdrachtgever, deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Beëindiging

10.1 Strong People BVBA heeft het recht om elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Strong People BVBA en opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, zonder terzake schadeplichtig te zijn, indien de opdrachtgever:
– zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
– surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd;
– in zodanige omstandigheden verkeert dat Strong People BVBA goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

 1. Geheimhouding

11.1. Strong People BVBA en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht die zij hebben verkregen geheimhouden.

11.2. Strong People BVBA verplicht zich met name tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van de opdrachtgever die Strong People BVBA in het kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht.